0165321Lao Public Speaking
การพูดภาษาลาวในที่ชุมชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศิลปะและหลักการพูดในที่ชุมชน เตรียมการพูด ฝึกพูดแนะนำตัว การกล่าวต้อนรับ การกล่าวอวยพร แสดงความยินดี แสดงความคิดเห็น ปาฐกถา และวิจารณ์การพูดในที่ชุมชน


Arts and principles of public speaking; speech preparation, practice in self introduction, greeting, making wishes, congratulations, expressing opinions, speech, and criticizing public speaking
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215