0165320Academic Lao Speaking
การพูดลาวเชิงวิชาการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการพูดเชิงวิชาการ ศิลปะการใช้เสียง การใช้ภาษาและท่าทางในการพูด การเตรียมร่าง การพูด การนำเสนอเนื้อหาและการประเมินการพูด


Academic speaking principles; arts of pronunciation; language use and gestures in speaking; speech script preparation, content presentation and speaking evaluation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215