0165317Critical Lao Listening and Reading
การฟังลาวและอ่านเชิงวิจารณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการฟังและอ่านเพื่อความเข้าใจ ฟังและอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินผล ข่าว บทความ บทสนทนา กวีนิพนธ์


Listening and speaking skills for comprehension; listening and reading for analyzing,criticizing, and assessing news, articles, conversations, and poetry
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51