0165309Lao Studies
ลาวศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมลาวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับกลุ่มประชาคมอาเซียน


A study and analysis of cultural and social development; Lao cultural and social changes from the past up to the present; relationship between Lao PDR and ASEAN community
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215