0165308Contemporary Lao Literature
วรรณกรรมลาวร่วมสมัย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นิยาม และความหมายของวรรณกรรมลาวร่วมสมัย การศึกษาวรรณกรรมแนวใหม่ รูปแบบ เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ และมโนทัศน์ในวรรณกรรมลาวร่วมสมัย


Definition and meaning of contemporary literature; new literary studies; forms, contents, composing strategies and concepts in Lao contemporary literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54