0165304Lao for Specific Purposes
ภาษาลาวเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษารูปแบบและลักษณะภาษาลาวเฉพาะกิจ ภาษาธุรกิจ ภาษาการสื่อสารมวลชน ภาษาประชาสัมพันธ์ ภาษาโฆษณา ภาษากฎหมาย และภาษาราชการ


A study of forms and features of Lao for specific purposes including business, mass media, public relations, advertising, law, and official languages
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215