0165303Lao Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นิยามของวัฒนธรรม นิยามของภาษา ภาษากับโลกทัศน์ ภาษากับความเชื่อ ภาษากับค่านิยม วัฒนธรรมกับบรรทัดฐานการใช้ภาษา การวิเคราะห์การใช้ภาษาในวัฒนธรรมลาว


Definitions of culture, language, language and perspectives, language and beliefs, language and values; culture and norms of language use; an analysis of the use of language in Lao culture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215