0165212Translation of Lao into Thai
การแปลภาษาลาว-ภาษาไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักในการแปล วิธีการแปล และศิลปะในการแปลภาษาลาว เป็นภาษาไทย ทักษะ การแปลที่สัมพันธ์กับบริบท


Principles of translation, method of translation, and arts of translation from Lao to Thai, skill of translation in context
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54