0165158Khmer Conversation in Daily Life
การสนทนาภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การพูดบทสนทนาภาษาเขมรในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการฟังประโยค และบทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจ


Speaking of Khmer conversation in daily-life situations; practice of sentence listening skill, and different types of conversation for comprehension
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215