0165112Khmer Reading and Writing for Academic Works
การอ่านและการเขียนภาษาเขมรเพื่องานวิชาการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการอ่านและการเขียนภาษาเขมรงานวิชาการ ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อนำไปใช้ในงานวิชาการ เช่น บทวิจารณ์ บทความทางวิชาการ และบทนำเสนองานวิชาการ เป็นต้น


Principles of academic reading and writing in Khmer, practice of reading and writing skills for academic works: commentary, academic article, and academic presentation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53