0165003Current ASEAN Society Economy and Governance
สังคม เศรษฐกิจ และการปกครองอาเซียนปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และความสัมพันธ์ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน


Current ASEAN Society, Economy and Governance Social, economic, and politics and governance conditions and relationship among ASEAN member countries
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215