0165001Introduction to ASEAN Languages and Cultures
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะทางภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน และความสัมพันธ์ทางภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน


Characteristics of ASEAN languages and cultures as well as the relationships of ASEAN languages and cultures
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51