0163929Translation for Business
การแปลเพื่องานธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกการแปลข่าว บทความ สารคดีทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ จากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี


การฝึกการแปลข่าว บทความ สารคดีทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ จากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215