0163916Korean Literature Background
พื้นฐานทางวรรณคดีเกาหลี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประเภทของวรรณคดีเกาหลี ลักษณะวรรณคดีเกาหลีในแต่ละยุค บทคัดเลือกวรรณคดีเกาหลีที่สำคัญ


Kinds of Korean literature; characteristics of Korean literature in different Periods; excerpts of the masterpiece of Korean literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215