0163909Intermediate Korean Skills for Communication 2
ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0163908

Course Description
คำศัพท์ สำนวน จากข่าว จากสื่อโฆษณา ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์


Frequently used vocabularies, expressions, and texts such as in news, advertisements, cinemas and television programs
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215