0162418Teaching Chinese as a Foreign Language
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวทางและวิธีสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ การออกแบบและการใช้สื่อ การเตรียมแผนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน การวัดผลและประเมินผลประสิทธิภาพของการเรียนการสอน


Approaches and methods in teaching Chinese as a foreign language; design and use of teaching materials; arrangement of teaching plan and learning activities; measurement and evaluation of teaching and learning efficiency
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215