0162404Chinese for Master of Ceremony
ภาษาจีนเพื่อการเป็นพิธีกร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศิลปะการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ การฝึกใช้ภาษาท่าทาง การเตรียมการพูด การฝึกเป็นพิธีกรในโอกาสต่างๆ


Art of speaking; development of personality; practice of gesture; preparation for speaking; practice to be a master of ceremony on various occasions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215