0161516Supervision of Thai Language and Literary Works Teaching
การนิเทศการเรียนการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบการนิเทศการศึกษา หลักการ และแนวทางการนิเทศการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้แนวคิดด้านการนิเทศ เพื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวรรณกรรมไทยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


Systems, theories, principles, and guidelines for educational supervision; learning management and application of concepts in supervision for development of learning Thai language and Literary works teaching and related research
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215