0161512Composing Art for Thai Language and Literary Works Teaching
ศิลปะการประพันธ์เพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการของการเขียนวรรณกรรมไทยประเภทร้อยแก้วและร้อยกรององค์ประกอบของการประพันธ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานประพันธ์ การแต่งและการอ่านบทประพันธ์ในแบบเรียน


Development of Thai prose and poetry composition; components of composition and factors involved with prose and poetry; composing and reading prose and poetry in textbooks
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215