0161510Thai Dialects and Regional Literary Works
ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ประกอบ ลักษณะของภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นกับกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และศิลปวัฒนธรรม


Components and characteristics of Thai dialects and regional literature; relationship between dialects and regional literature and ethnic groups in the northeastern region with regard to society, economy, politics and governance, and art and culture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215