0161509New Paradigm in the Study of Thai Language and Literary Works
กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาภาษาและวรรณกรรมไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักวิธีการศึกษาแนวคิดต่างๆ ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทำความเข้าใจและตีความข้อมูลทางภาษาและวรรณกรรมไทย


Principles of the study and concepts in the area of Humanities and Social Sciences; application of such principles and concepts in the analysis and interpretation of Thai language and literature works
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215