0161501Development of Thai Language and Literary Works Teaching
พัฒนาการการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการทางการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย วิธีการสอนเทคนิคต่างๆ ในการสอน การเตรียมบทเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสอนหลักภาษา วรรณคดี วรรณกรรม
และวรรณกรรมท้องถิ่น การเลือกใช้และผลิตสื่อการสอน การวัดผลและประเมินผล การสอนภาษาและวรรณกรรมไทยระดับต่างๆ วิเคราะห์ วิจารณ์ การนำผลจากการศึกษามาปรับใช้ให้เหมาะสม

Development of Thai language and Literary Works teaching; methods and techniques for teaching ; lesson preparation ; organizing teaching and learning activities for listening, speaking, reading, and writing skills;
teaching language principles, Literary Works, and local literature ; selection and creation of teaching materials; evaluation of Thai language and Literary Works teaching in different levels; analyzing,
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215