0161106Thai Literature Development
พัฒนาการวรรณคดีไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติและพัฒนาการวรรณคดีไทยในด้านรูปแบบ เนื้อหา ภาษา แนวคิด และคุณค่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัชกาลที่ 6


History and Thai literature development through style, content, language, concept, and value from Sukhothai period to the reign of King Rama 6
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215