0161003Phonetics and Phonology
สัทศาสตร์และสัทวิทยา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
อวัยวะที่ใช้และกระบวนการการเปล่งเสียง ลักษณะทางกายภาพของเสียงและการรับฟัง การฟังและออกเสียง เรียนรู้สัญลักษณ์แทนเสียง หลักการและวิธีการวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษา ระบบเสียงภาษาไทย


Speech articulators and sound production; physical properties of speech and hearing; listening and articulation; sound symbols, principles, and methods to analyze sound system in language and Thai sound system
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215