1603668Development of Water Supply System in Community
การพัฒนาระบบน้ำดื่มน้ำใช้ในชุมชน
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปริมาณและคุณภาพน้ำในชุมชน ความต้องการใช้น้ำเพื่อบริโภคและอุปโภคของชุมชน หลักการบริหารจัดการน้ำและการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชน การจัดการคุณภาพน้ำและระบบการจ่ายน้ำ และการวางแผนการจัดการน้ำในชุมชน


Quantity and quality of drinking waters, demands of community water consumption, principle of community water-supply management and its suitable application to community, water quality
management and distribution system, and community water-supply planning.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215