1603652Application of Geographical Information Systems for Environmental Management
การใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ชนิดต่างๆ ในพื้นที่ศึกษา การประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการวิเคราะห์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม
การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ร่วมกับระบบฐานข้อมูล และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

Principle, theory and concept of geographical information system, attribute information of study area, application of methods in spatial information management for environmental change analyses,
use of geographic information system incorporated with data-base and mathematical modeling for environmental management.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215