1603603Environmental Impact Assessment
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับวงจรการพัฒนาโครงการ กระบวนการและขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การเสนอมาตรการการลดผลกระทบ การจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม การรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาต่าง ๆ

Principle of environmental impact assessment , laws and regulations related to environmental impact assessment , environmental impact assessment and project development cycle , process and steps of environmental impact assessment , environmental impact
analysis techniques , recommendations for mitigation measures , environmental management plan , environmental impact analysis report systems , cases studies of environmental impact assessment on selected development projects
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215