0156207Japanese Conversation in Daily Life 2
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (1-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ที่กำหนด โดยศึกษาศัพท์และสำนวนที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์


More Japanese conversations in specific situations with the focus on appropriate vocabulary and expression in each situation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53