0204195Physics for Engineers Laboratory 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การทดลองสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 0204105 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1


Experiments are designed and conducted to match with the learning process and subjects in 0204105 Physics for Engineers 1.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54