0204191Physics Laboratory 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0204101

Course Description
การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 0204101 ฟิสิกส์ 1


Experiments are designed and conducted to match with the learning process and subjects in 0204101 Physics 1.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215