0204104Physics for Nurses
ฟิสิกส์สำหรับพยาบาล
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและการนำเอาวิชาฟิสิกส์มาประยุกต์ในการพยาบาล รวมทั้งหลักการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ซึ่งพยาบาลควรรู้ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54