1503363Meditation for Health
สมาธิเพื่อสุขภาพ
สังกัดคณะแพทยศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะแพทย์
หน่วยกิต2 (1-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความรู้พื้นฐานในการใช้สมาธิเพื่อสุขภาพ ประโยชน์ของการใช้สมาธิ การใช้สมาธิเพื่อแก้ปัญหาความผิดปกติด้านอารมณ์ จิตใจ และความผิดปกติของร่างกายที่มีผลจากจิตใจ การใช้สมาธิเสริมกับการบำบัดรักษาโรคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต


Definitions, basic knowledge of meditation for health. Advantage of meditation. Meditation for mental, psychological and psychosomatic disorders. Meditation and other therapy to improve quality of life.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22