1503361Natural Medicine
ธรรมานามัย
สังกัดคณะแพทยศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะแพทย์
หน่วยกิต2 (1-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของธรรมานามัย การดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติ ทางกายานามัย ชีวิตานามัย และจิตตานามัย


Definitions of natural medicine, natural health care, physical, life and spiritual cares.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24