1503318Professional Training 2
การฝึกงานในสถานพยาบาล 2
สังกัดคณะแพทยศาสตร์, สาขาแพทย์แผนไทย
หน่วยกิต3 (0-12-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212