1503315Applied Thai Therapeutic Massage 5
หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ 5
สังกัดคณะแพทยศาสตร์, สาขาแพทย์แผนไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กลุ่มอาการ กลไกการเกิดโรคที่มีความซับซ้อน การตรวจ การวินิจฉัยโรคและรักษาโรคตามทฤษฎีหัตถเวชกรรมไทย


Symptoms mechanism, causes, complicated diseases related to theory of Thai massage
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54