1503309Professional Training 1
การฝึกงานในสถานพยาบาล 1
สังกัดคณะแพทยศาสตร์, สาขาแพทย์แผนไทย
หน่วยกิต2 (0-8-10)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22