1503208Applied Thai Therapeutic Massage 1
หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ 1
สังกัดคณะแพทยศาสตร์, สาขาแพทย์แผนไทย
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติการนวด การนวดไทยราชสำนัก จรรยาบรรณในการนวด กฎระเบียบ การนวดไทยราชสำนัก กายวิภาคและสรีรวิทยาของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการนวด ประโยชน์ข้อ บ่งชี้ และ ข้อควรระวังของการนวด


History of massage, massage in the royal courts; massage ethics, etiquettes, royal Thai massage, anatomy and physiology related to massage, benefits, indication and contraindication of massage
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212