1503105Obstetrics and Gynecology
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สังกัดคณะแพทยศาสตร์, สาขาแพทย์แผนไทย
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางสรีระของสตรี การมีประจำเดือน ความผิดปกติที่พบบ่อยทางสูตินรีเวช การวางแผนครอบครัว การรักษาโรคที่พบบ่อยทางสูติศาสตร์


Study of female physiological development, menstruation, common abnormalities, family planning, treatment of common obstetrics diseases
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24