1501632Clinical Practices in Immunology Diseases
เวชปฏิบัติโรคภูมิคุ้มกัน
สังกัดคณะแพทยศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะแพทย์
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรการแพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะต่างๆในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม


Clinical practices with physicians and medical personnel, applications of knowledge and skills to give holistic care to immunological patients.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215