1501631Clinical Practices in Pediatric Allergy
เวชปฏิบัติภูมิแพ้ในเด็ก
สังกัดคณะแพทยศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะแพทย์
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรการแพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะต่างๆในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กภูมิแพ้ที่พบบ่อยในโรงพยาบาล ครอบครัว และชุมชนแบบองค์รวม ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดอาการโรคภูมิแพ้
การตรวจโรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง การทดสอบสมรรถภาพปอด การรักษาผู้ป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง

Clinical practices with physicians and medical personnel, applications of knowledge and skills to give holistic care to common allergic disease children,
family and community, allergic disease complications, allergic skin test, lung potential test, acute and chronic care.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215