1501607Emergency Medicine 2
เวชศาสตรฉุกเฉิน 2
สังกัดคณะแพทยศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะแพทย์
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปฏิบัติการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยอย่างมีเหตุผล การดูแลรักษาและการส่งต่อในหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน


Practicum on history taking, physical examinations, laboratory investigations, diagnostic reasoning, treatment and referral in emergency unit.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215