1501511Psychiatry
จิตเวชศาสตร์
สังกัดคณะแพทยศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะแพทย์
หน่วยกิต4 (2-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีการเกิดความเจ็บป่วยทางจิต อาการและอาการแสดงของโรคทางจิตเวช ทักษะการสัมภาษณ์ การซักประวัติ การตรวจสภาพจิต การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรคทางจิตเวชที่พบบ่อย การรักษาผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
การสั่งยาอย่างสมเหตุสมผล การรักษาด้วยจิตบำบัด การให้การปรึกษาแก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพจิต และการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การปฏิบัติงานในผู้ป่วยจิตเวชทุกช่วงอายุ

Theories of mental illness, signs and symptoms in common psychiatry problems, interview skills, history taking, mental health assessments, diagnostic reasoning, differential diagnosis, acute and psychosis management,
rational use of drug, psychotherapy, patients, family and community counseling, mental health promotion, mental health problem prevention, practicum on psychiatric patients across life spans.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215