1501508Surgery 2
ศัลยศาสตร์ 2
สังกัดคณะแพทยศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะแพทย์
หน่วยกิต4 (0-12-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การปฏิบัติงานด้านศัลยศาสตร์ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ การใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ การผ่าตัดและการทำหัตถการด้านศัลยศาสตร์ การดูแลรักษาอย่างเหมาะสม การบันทึกเวชระเบียน การดูแลเบื้องต้นผู้ป่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป
และศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน การชันสูตรบาดแผลผู้ป่วยคดี การดูแลผู้ป่วยคดี การชันสูตรพลิกศพ การเขียนใบรับรองการตาย การตรวจพยานหลักฐานทางการแพทย์ การทำงานเป็นทีมร่วมกับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันการเจ็บป่วย การฟื้นฟูสภาพ การให้คำ

Clinical practices in surgery including history taking, physical examinations, appropriate laboratory and special investigations, systematic data utilization, operation and procedural skills, management, medical record,
basic surgical and surgical emergency patients care, wound investigations for forensic patients, forensic patients care, corpse investigations, death certificates writing, medical evidence investigations,
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215