1501501Emergency Medicine 1
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1
สังกัดคณะแพทยศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะแพทย์
หน่วยกิต4 (0-12-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การปฏิบัติงานในหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อฝึกการวินิจฉัยอย่างมีเหตุผล และการแยกโรค การดูแลรักษาเบื้องต้น ในผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยตลอดช่วงอายุ การดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน การบาดเจ็บหลายระบบ การช่วยฟื้นคืนชีพ การเตรียมและการให้เลือด
การเลือกการตรวจทางห้องปฏิบัติการในภาวะวิกฤต การประเมินผู้ป่วยเพื่อการปรึกษา การส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างเหมาะสม

Clinical practices in emergency unit including diagnostic reasoning, differential diagnosis, basic management for common emergency diseases and illness across the life spans, management for emergency
patients with multiple system injuries, resuscitation, blood preparation and transfusion, appropriate laboratory investigations in crisis situations, patient assessments for counseling, patient referring.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215