1501404Counseling
การให้การปรึกษา
สังกัดคณะแพทยศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะแพทย์
หน่วยกิต3 (1-4-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและทฤษฎีการปรึกษา ทักษะและเทคนิคการปรึกษา กระบวนการปรึกษา จริยธรรมในการปรึกษา การให้คำปรึกษาแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน การฝึกทักษะการปรึกษาแก่ ผู้รับบริการในคลินิกและชุมชน


Principles and theories of counseling, skills and technique in counseling, counseling process, ethical considerations, counseling for individual, family and community; practice in counseling in clinics and community.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215