1501305Evidence-Based Medicine and Critical Appraisal
เวชศาสตร์เชิงประจักษ์และการประเมินอย่างมีวิจารณญาณ
สังกัดคณะแพทยศาสตร์, สาขาแพทย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยใช้ข้อมูลที่ทันสมัยอย่างเป็นระบบ เชื่อถือได้ หลักการทำวิจัยเชิงสังเคราะห์ ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์แบบเมต้า และการประเมินงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล
การอภิปรายการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยใช้ข้อมูลจาก ฐานข้อมูล

Principles of health care by using update, systematic and valid information, principles of research synthesis, systematic literature review, meta-analysis, critical appraisal of research,
databases searching skills, discussions of patient care with information from databases.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215