0146604Seminar on Lao History and Civilization
สัมมนาประวัติศาสตร์และอารยธรรมลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ข้อมูลทางด้านโบราณคดีลาวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และศึกษาเนื้อหาและข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน


Archeological data in prehistoric Lao with particular reference to Lao history and culture from past period to the present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54