0146517Seminars in Lao Usage
สัมมนาการใช้ภาษาลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สภาพการใช้ภาษาลาวในปัจจุบัน โดยเน้นการศึกษาด้านภาษาพูดและภาษาเขียน อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาลาว ปัญหาการใช้ภาษาในการสื่อสารและแนวทางในการแก้ไข


Current circumstances where Lao is used, focusing on spoken and written languages; influences from other languages on Lao; problems in using language for communication and the solutions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54