0146106Culture of Lao Language
วัฒนธรรมทางภาษาลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาษาใบบริบทของวัฒนธรรมลาว ลักษณะการใช้ภาษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมทางภาษาในสังคมลาว และวัฒนธรรมทางภาษาในสังคมอื่น


Language in Lao cultural contexts; the way to use language in culture; differences between language used in Lao society and in other societies.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54