0203204Ethnobotany and Ethnozoology
พืชและสัตว์ท้องถิ่น
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต2 (2-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชนิดและการกระจายของพืช และสัตว์ หลักเกณฑ์การจำแนกพืชและสัตว์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้พืช และสัตว์ท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ การอนุรักษ์ การเก็บรวบรวม การขยายพันธุ์ และการจัดทำฐานข้อมูลของพืช และสัตว์ในท้องถิ่น


Species and dispersion of indegenous plants and animal; principles of plant animals identification indigenous know ledge; of how to use plants and animal, conservation; collection reproduction and propagation, and data base of indigenous plants and animal
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54